පාඩමක් කෙටියෙන්... Lesson in Short...

අප අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු. නැවත එන්න.

පාඩමක් කෙටියෙන්. Lesson in Short. - Facebook Page

ලයික් කරලා, ශෙයාර් කරලා අනිත් අයටත් කියමු.

පාඩමක් කෙටියෙන්. Lesson in Short. - Facebook Group

යාලුවෝ එකතු කරන්න අපේ ගෘප් එකට.

අපේ Twitter පිටුව

එන්න, අපිව Follow කරන්න.

අපේ Google + පිටුව

එන්න, අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.

Wednesday, May 14, 2014

Sri Lanka Wedding Song Collection ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එන්න. ගීත 77ක්, 350MB

Sri Lanka Wedding Song Collection (3)Sri Lanka Wedding Song Collection (1)
Sri Lanka Wedding Song Collection (2)

Part 1
17732853a22548f79408c3d23ffd75b00350e70d

Part 2
17732853a22548f79408c3d23ffd75b00350e70d[32]

Part 3
17732853a22548f79408c3d23ffd75b00350e70d[32]

Part 4
17732853a22548f79408c3d23ffd75b00350e70d[32]

Part 5
17732853a22548f79408c3d23ffd75b00350e70d[32]

Part 6
17732853a22548f79408c3d23ffd75b00350e70d[32]

Part 7
17732853a22548f79408c3d23ffd75b00350e70d[32]

77 Sinhala Songs
350MB
Mediafire Download Link

Monday, May 5, 2014

ඔබේ සිහින නිවසට අලුත් පෙනුමක් ගේන්න මේ දේවල් එකතුකරන්න - It’s for your dream home, add those 24 ideas

1. AQUARIUM OVER YOUR BED
1. AQUARIUM OVER YOUR BED
2. LIGHT FITTING THAT TRANSFORMS YOUR ROOM INTO A FOREST
2. LIGHT FITTING THAT TRANSFORMS YOUR ROOM INTO A FOREST
3. OUTDOOR POOL THAT RUNS INDOORS
3. OUTDOOR POOL THAT RUNS INDOORS
4. SWING TABLE SET
4. SWING TABLE SET
5. SAND PIT OFFICE
5. SAND PIT OFFICE
6. SPIRAL STAIRCASE SLIDE
6. SPIRAL STAIRCASE SLIDE
7. GLASS BOTTOM TOILET
7. GLASS BOTTOM TOILET
8. DINING TABLE - POOL TABLE
8. DINING TABLE - POOL TABLE8. DINING TABLE - POOL TABLE 2
9. CLEVER UNDER STAIRS STRORAGE
9. CLEVER UNDER STAIRS STRORAGE
10. HOUSE THAT PLAYS MUSIC WHEN IT RAINS
10. HOUSE THAT PLAYS MUSIC WHEN IT RAINS
11. CLEAR BATH TUB
11. CLEAR BATH TUB
12. INDOOR HERB GARDEN
12. INDOOR HERB GARDEN
13. BOOKCASE STAIRCASE
13. BOOKCASE STAIRCASE
14. BACK GARDEN BEACH WITH FIRE PIT
14. BACK GARDEN BEACH WITH FIRE PIT
15. SPIRAL WINE CELLAR
15. SPIRAL WINE CELLAR 215. SPIRAL WINE CELLAR
16. INDOOR TREE HOUSE
16. INDOOR TREE HOUSE
17. INDOOR PIRATE SHIP
17. INDOOR PIRATE SHIP17. INDOOR PIRATE SHIP 2
18. WALK IN SWIMMING POOL
18. WALK IN SWIMMING POOL
19. STAIRCASE HAMMOCK
19. STAIRCASE HAMMOCK19. STAIRCASE HAMMOCK 2
20. SKATE PARK LIVING ROOM
20. SKATE PARK LIVING ROOM
21. FIRE PIT TABLE
21. FIRE PIT TABLE
22. BACK GARDEN OFFICE
22. BACK GARDEN OFFICE
23. TABLE FIRE PIT
23. TABLE FIRE PIT
24. BALCONY SWIMMING POOL
24. BALCONY SWIMMING POOL
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...